Търговско и дружествено право

град София

Начало » Търговско право

Адвокат Николов предоставя всеобхватно правно обслужване в областта на търговското и дружественото право на малки, средни и големи дружества без оглед на конкретната стопанска дейност, която те развиват.

Динамичните отношения в търговския оборот предполагат бърза, навременна и компетентна правна помощ и съдействие от адвокат при възникнала необходимост. В тази връзка, по-долу можете да се запознаете с част от правните услуги, касаещи материята на търговското и дружественото право.

Учредяване на търговски дружества и търговско представителство
Преобразуване на търговски дружества
Ликвидация на търговски дружества
Недействителност на търговско дружество
Сделки с търговско предприятие
Отмяна на решения на общото събрание на съдружниците/акционерите
Защита на членството в търговско дружество
Отговорност на управителните органи за вреди на дружеството
Изключване на съдружник от ООД / изключване на акционер от АД
Наследяване на дружествен дял или акции
Управление на търговско дружество
Търговско и дружествено право на Европейския съюз
Клонове
Обединения на търговци: консорциум и холдинг

Учредяване на търговски дружества и търговско представителство

- Правни консултации и съдействие при учредяване (регистрация) на всички видове търговски дружества : събирателно, командитно, дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество;
- Правни консултации и съдействие при учредяване на всички форми на търговско представителство : прокурист (търговски управител), търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник;
- Процесуално представителство по дела, свързани с правни спорове между търговеца и прокуриста (търговския управител), търговския пълномощник и търговския представител.
Учредяване на търговски дружества и търговско представителство
 • Правни консултации и съдействие при учредяване (регистрация) на всички видове търговски дружества : събирателно, командитно, дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество;
 • Правни консултации и съдействие при учредяване на всички форми на търговско представителство : прокурист (търговски управител), търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник;
 • Процесуално представителство по дела, свързани с правни спорове между търговеца и прокуриста (търговския управител), търговския пълномощник и търговския представител.
Преобразуване на търговски дружества

Изработване на необходимия набор от документи и правно съдействие в рамките на процедура по преобразуване на търговско дружество чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и промяна на правноорганизационната форма.

Ликвидация на търговски дружества

Изработване на необходимия набор от документи и правно съдействие в рамките на процедура по прекратяване и ликвидация на всички видове търговски дружества.

Недействителност на търговско дружество

Правни консултации и процесуално представителство по дела с предмет недействителност на учредено търговско дружество.

Сделки с търговско предприятие

Правни консултации по въпроси, свързани с прехвърляне на търговско предприятие:

 • изискуема от закона форма на договора;
 • необходими мнозинства при вземането на решение за прехвърляне на предприятието;
 • отговорност на прехвърлителя и правоприемника за задълженията, включени в предприятието;
 • вписване в Търговския регистър;
 • защита на кредиторите.
Отмяна на решения на общото събрание на съдружниците/акционерите

Процесуално представителство по дела за отмяна на решения на общото събрание на съдружниците съответно акционерите, противоречащо на закона или дружествения договор респективно устава на дружеството, с които се накърняват права и законни интереси на съдружници или акционери.

Защита на членството в търговско дружество

Процесуално представителство по искове, свързани с правни спорове между акционерите или съдружниците, от една страна, и управителните органи на дружеството, от друга страна, включително в хипотезите на накърняване на правото на членство или отделни членствени права на съдружник или акционер.

Отговорност на управителните органи за вреди на дружеството

Представителство по дела, свързани с имуществената отговорност на управителя на ООД, съответно на членовете на съвета на директорите, надзорния и управителния съвет на АД за вреди, причинени на дружеството.

Изключване на съдружник от ООД / изключване на акционер от АД

Правни консултации относно основанията и реда за изключване на съдружник от ООД или акционер от АД.

Представителство по дела, свързани с изключване на съдружник от ООД или акционер от АД.

Наследяване на дружествен дял или акции

Правни консултации по въпросите на наследяването на дружествен дял в ООД или събирателно дружество, респективно на акции в АД.

 • Права на наследниците;
 • Съотношение на дяловете;
 • Ред за защита.
Управление на търговско дружество
 • Правни консултации по всички въпроси, касаещи управлението и представителството на търговските дружества;
 • Юридическо съдействие относно съставянето на всички необходими документи, относно законосъобразното провеждане на общи събрания на съдружниците в ООД и акционерите в АД;
 • Правни консултации по въпросите на законосъобразното функциониране на съвета на директорите, надзорния и управителния съвет на АД.
Търговско и дружествено право на Европейския съюз

Вън от рамките на националното търговското право на Р. България, адвокат Николов предоставя правно съдействие и по въпросите на търговското и дружественото право на Европейския съюз. Що се отнася до правото на Съюза, компетентността на адвокат Николов е съсредоточена основно в областта на свободата на установяване, с която се ползват търговските дружества, учредени в една държава членка, на територията на друга държава членка. Тази свобода включва правото на дружеството да учреди на територията на държава членка, различна от тази по първоначалната му регистрация, търговско представителство, клон или дъщерно дружество. Свободата на установяване обема и възможността за осъществяване на комплексна трансгранична операция по промяна на приложимото спрямо дружеството национално право без да е необходимо то да прекратява съществуването си – т.нар. презгранично преобразуване, при което дружество, регистрирано в една държава членка, прехвърля седалището си в друга държава членка, преобразувайки се в дружество, регулирано от правото на държавата по местоназначение без да се налага прекратяване и ликвидация и при пълно запазване на сключените договори с клиенти и трети лица, трудови правоотношения на работници и служители и т.н.

Клонове

Правно съдействие в процедура по откриване на клон на търговец в населено място, различно от онова, в което е разположено седалището на търговеца.

Правно съдействие в процедура по откриване на клон на чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, в Р. България.

Обединения на търговци: консорциум и холдинг

Правни консултации относно юридическата същност, функционирането и структурата на консорциума и холдинга.

Съдействие в процедура по учредяване на консорциум или холдинг, включително изработка на всички необходими документи.

Относно услугите

Уважаеми клиенти, поради почти неизчерпаемото многообразие от възникващи в търговския оборот хипотези, съчетано с големия обем правна материя, обхваната от нормите на търговското право, посоченият по-горе списък с услуги е примерен.

Както бе отбелязано, адвокат Николов предоставя всеобхватна правна помощ и съдействие в областта на търговското и дружественото право.

В случай, че имате нужда от консултация или от представител на Вашите интереси пред съд, друго физическо или юридическо лице, в предметния обхват на търговското право, свържете се с адвокат Николов на посочения телефонен номер или в контактната форма.

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете