Право на ползване

град София

Начало » Недвижими имоти » Право на ползване на имот

Вещното право на ползване включва правото да се използва недвижимият имот съгласно неговото предназначение и правото да се получават добиви от имота без той да се променя съществено.

Когато правото на ползване е учредено по отношение на физическо лице, това право е пожизнено, поради което общото правило е, че правото на ползване се прекратява със смъртта на лицето.

В случай, че титуляр на правото е юридическо лице, то правото на ползване се погасява с прекратяването на юридическото лице.

Учредяване на право на ползване

Изготвяне на проект за нотариален акт за учредяване на право на ползване върху недвижим имот.

Правни консултации

Във връзка с правото на ползване на чужд имот, Адвокат Николов предоставя правни консултации относно:

  • същността и спецификите на вещното право на ползване;
  • съдържанието на вещното право на ползване;
  • правата и задълженията на ползвателя и собственика на имота;
  • погасяване по давност на правото на ползване поради неупражняването му от страна на ползвателя в продължение на установения в закона срок;
  • продажбата на имот, върху който е учредено право на ползване, включително консултиране относно установения в закона ред за отказ от право на ползване.

Представителство пред съд

Представителство пред съд по дела, свързани с:

  • защитата на правото на ползване от неоснователни посегателства върху него от страна на собственика на имота или друго лице;
  • прекратяване на правото на ползване поради неизпълнение на съществените задължения на ползвателя да плаща разноските, свързани с ползването на вещта, включително данъците и другите такси, да поддържа вещта в състояние, годно за ползване и да застрахова вещта в полза на собственика и да плаща застрахователните премии.

Правно обслужване във връзка с недвижимите имоти

Право на собственост

Научи повече →

Съсобственост

Научи повече →

Делба

Научи повече →

Етажна собственост

Научи повече →

Право на строеж

Научи повече →

Сервитутни права

Научи повече →

Владение и държане

Научи повече →

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете