Имуществен режим на разделност

град София

Начало » Семейно право » Имуществен режим на разделност

Наред със съпружеската имуществена общност, Семейният кодекс урежда като един от възможните режими на имуществени отношения между съпрузите и законовия режим на разделност.

Този режим се характеризира с това, че правата върху имущества, придобити на името на всеки от съпрузите, са лично негово притежание, а не общи на двамата съпрузи.

Фактът на разделно притежание е причина за по-малкия брой правни спорове между съпрузите, когато те са избрали в отношенията им да се прилага този имуществен режим.

Все пак, спорове не са изключени.

Възможни правни спорове

На първо място, при прекратяване на брака по съдебен ред всеки от съпрузите има правото да получи част от стойността на придобитото от другия съпруг, по време на брака, лично имущество, доколкото претендиращият съпруг е допринесъл за придобиването на активите с труд, средства, грижа за децата или работа в домакинството. Това е така, въпреки обстоятелството, че в отношенията между съпрузите се прилага режим на разделност.

На следващо място, в Семейния кодекс е предвидено, че законовият режим на разделност не изключва приложението на онези правила, относими за режима на имуществена  общност, които регулират разпореждането със семейното жилище на съпрузите. Казано с други думи, при приложим режим на разделност разпореждането със жилището, което има статут на семейно такова, се осъществява според правилата на режима на общност. Това означава, че съпругът, чиято собственост е жилището, не може валидно да се разпореди с него еднолично и без съгласието на другия съпруг или разрешението на съда.

Тези два примера илюстрират, че правни спорове са възможни даже и съпрузите да са избрали имуществените им отношения по време на брака да се уреждат от режима на разделността.

Имуществени отношения между съпрузите

Прекратяване на брака

Научи повече

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете