Автобиография

Адвокат АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ завършва специалност „Право” в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с отличен успех.

По време на следването, специализира и задълбочава знанията си в областта на гражданскоправните науки. Участвал е в редица междууниверситетски състезания за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право (в София, Благоевград, Бургас и Варна), както и по Право на Европейския съюз („EUROPAEUS”). Адвокат Николов е петкратен лауреат от тези състезания.

В хода на университетското си образование, придобива специализации по: Правораздаване, Публична администрация, Международно право и международни отношения.

Изявеният през следването интерес в областта на гражданскоправните науки се проявява и в работата му в Кръжока по гражданско и търговско право към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, чийто председател е в периода 2015-2016 г.

През 2015 г. е удостоен с наградата „Герджиков”, давана за отлично представяне в областта на гражданскоправните науки от професор д-р Огнян Герджиков.

В периода 2014-2015 г. адвокат Николов е стажант към Софийския районен съд и Софийски градски съд. По време на стажа, в тясно сътрудничество със съдии от съответните съдилища, той натрупва голям и ценен практически опит както в областта на материалното право, така и в тази на гражданския процес.

От началото на 2018 г. е адвокат към Софийската адвокатска колегия.

От 2019 г. е зачислен като редовен докторант към катедра „Международно право и международни отношения“, докторска програма „Право на ЕС“, към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В периода 2020 – 2021 г. адвокат Николов е хоноруван асистент по “Право на Европейския съюз” към Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Сфери на компетентност: търговско и дружествено право, търговски сделки, придобиване и разпореждане с недвижими имоти, устройство на територията, облигационно право, семейно и наследствено право, трудовоправи спорове, изпълнителен и граждански процес.

Осъществява процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела.

Владее английски език.

 

Научни публикации:

  • Относно критериите за квалифициране на делото като търговско
  • Студия на тема „Относно тълкуването на националното право в съответствие с буквата и целта на директивите на Европейския съюз.“, публикувана в: Liber Amicorum, сборник с научни разработки в чест на доц. д-р Юлия Захариева, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 323-364.
  • Понятието „дружество“ по смисъла на чл. 54 ДФЕС, статия, публикувана в сборник с доклади от юбилейна научна конференция в чест на акад. Любен Василев – „Актуални проблеми на частното право“, София: Институт за държавата и правото при Българската академия на науките, 2023;
  • Окончателното решение на ЕСПЧ, установяващо нарушение на ЕКПЧ като отменително основание по Гражданския процесуален кодекс – съпоставка с подхода в правото на ЕС, студия, публикувана в сборник с научни трудове 70 години ЕКПЧ – Въздействия върху вътрешното право, международното право и правото на Европейския съюз, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023 

Участия в научни конференции:

– 70 години ЕКПЧ – въздействия върху вътрешното право, международното право и правото на Европейския съюз, Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
– Юбилейна научна конференция в чест на 110 години от рождението на академик Любен Василев: Актуални проблеми на частното право, Българска академия на науките.
– Годишна конференция на катедра „Международно право и международни отношения“ към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“: България в Европейския съюз – достижения и предизвикателства.

град София

Сфери на дейност

Недвижими имоти

право на собственост, съсобственост, етажна собственост, делба, право на ползване на имот, право на строеж, сервитутни права, владение и държание, придобиване по давност

Недвижими имоти

Облигационно право

договори, непозволено увреждане, отговорност на държавата и общините за вреди, банкови кредити, запис на заповед, ипотека, обезщетения

Облигационно право →

Семейно право

съпружеска имуществена общност, развод, брачен договор,  имуществен режим на разделност

Семейно право →

Наследствено право

наследяване по закон, наследяване по завещание

Наследствено право →

Търговско право

учредяване на търговски дружества, отмяна на решения на общото събрание на съдружниците/акционерите, изключване на съдружник от ООД / изключване на акционер от АД...

Търговско право →

Трудово право

незаконно уволнение, възстановяване на работа, обезщетение, неизплатени трудови възнаграждения, нарушено право на отпуск

Трудово право

Изпълнителен процес

изпълнителен лист, заповедно производство, образуване на изпълнително производство и представителство по изпълнителни дела

Изпълнителен процес

Позвънете