Недвижими имоти и устройство на тероторията

град София

Начало » Недвижими имоти

Придобиването на недвижим имот представлява едно от най-съществените начинания, които всеки участник в гражданския оборот би могъл да предприеме. Високата цена на имотите, съчетана с възможните рискове при сделки с тях, предпоставят необходимост от съдействието на адвокат.

В сферата на недвижимите имоти адвокатската помощ би могла да бъде от особено голяма полза в случай на правен спор, касаещ право на собственост, отношения между съсобственици, делба, право на ползване, право на строеж, защита на владение и държане, устройство на територията.

Основните нормативни актове в тази област са: 

  • Закон за собствеността
  • Закон за устройство на територията 

Сделки с недвижими имоти

Правни консултации и представителство пред съд по въпросите на:

  • покупко-продажбата, прехвърлянето на имот срещу задължение за издръжка и гледане, дарението и замяната на недвижими имоти, включително изготвяне на предварителен договор и проект за нотариален акт;
  • договор за наем за нуждите на търговци и нетърговци;
  • учредяване на право на строеж, пристрояване и надстрояване, включително изработване на предварителен договор и проект за нотариален акт;
  • учредяването на ипотека върху недвижим имот заедно с изготвяне на проект за нотариален акт;
  • внасянето на недвижим имот в капитала на търговско дружество под формата на непарична вноска;
  • правно съдействие в процедура по издаване на удостоверение за търпимост на строеж, включително консултации относно възможността за продажба на имот с удостоверение за търпимост.

Правно обслужване във връзка с недвижимите имоти

Право на собственост

Научи повече →

Съсобственост

Научи повече →

Делба

Научи повече →

Етажна собственост

Научи повече →

Право на строеж

Научи повече →

Сервитутни права

Научи повече →

Владение и държане

Научи повече →

Относно услугите

Уважаеми клиенти, поради почти неизчерпаемото многообразие от възникващи в търговския и гражданския оборот хипотези, съчетано с големия обем правна материя, обхваната от нормите на вещното право, посоченият списък с услуги е примерен.

Адвокат Николов предоставя всеобхватна правна помощ и съдействие в областта на недвижимите имоти и вещното право.

В случай, че имате нужда от консултация или от представител на Вашите интереси пред съд, друго физическо или юридическо лице, в предметния обхват на вещното право и материята, свързана с недвижимите имоти, свържете се с адвокат Николов на посочения телефонен номер или в контактната форма.

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете