Придобиване на имот по давност

град София

Начало » Недвижими имоти » Придобиване на имот по давност

Съгласно чл. 77 от Закона за собствеността правото на собственост върху недвижим имот би могла да се придобие по давност чрез т.нар. давностно владение, което следва да е осъществено в предвидените от закона срокове.

Този придобивен способ често пъти поражда спорове в оборота, дължащи се преди всичко на различните интереси, които собственикът и владелецът имат спрямо имота.

В подобна хипотеза, от правна консултация, защита и съдействие се нуждае както владелецът, т.е. лицето, което твърди, че е придобило или ще придобие имота по давност, така и собственикът, чието право се придобива от друг.

Адвокат Николов осъществява широкообхватна дейност в сферата на недвижимите имоти, която включва въпросите на придобиване на право на собственост, и други ограничени вещни права, върху недвижими имоти по давност – оказване на правно съдействие и защита на права както на владелеца, така и на собственика.

Констативен нотариален акт

Съгласно чл. 587 от Гражданския процесуален кодекс, когато собственикът на имот няма документ за правото си, той може да се снабди с такъв, след като установи с надлежни писмени доказателства пред нотариуса своето право.

Ако собственикът не разполага с такива писмени доказателства или ако те не са достатъчни, той може да поиска от нотариуса извършването на т.нар. обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност. Обстоятелствената проверка се осъществява чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или от определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот. Свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота.

Въз основа на писмените доказателства или обстоятелствената проверка, нотариусът се произнася с мотивирано постановление. Ако с него правото на собственост се признава, нотариусът издава на молителя нотариален акт за собственост върху недвижимия имот.

Адвокат Николов предоставя съдействие в процедура по обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност и снабдяване с констативен нотариален акт, а също и представителство пред съд по дела, имащи за предмет оспорване на констативен нотариален акт, издаден въз основа на обстоятелствена проверка.

Правно обслужване във връзка с недвижимите имоти

Право на собственост

Научи повече →

Съсобственост

Научи повече →

Делба

Научи повече →

Етажна собственост

Научи повече →

Право на строеж

Научи повече →

Сервитутни права

Научи повече →

Владение и държане

Научи повече →

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете