Етажна собственост

град София

Начало » Недвижими имоти » Етажна собственост

Етажната собственост представлява специфична правна фигура, при която етажи или части от етажи, заедно с придадените към тях помещения в тавана или зимника, принадлежат на различни собственици – чл. 37 от Закона за собствеността.

Съвместното съжителство на множество лица в една сграда неминуемо се явява източник на напрежение между отделните собственици на самостоятелни обекти в сградата.

Адвокат Николов предоставя цялостна правна защита и съдействие по правни спорове, свързани с материята на етажната собственост.

Поддържане, възстановяване и подобряване на общите части
Оспорване на решения на общото събрание на собствениците
Оспорване по съдебен ред на актове на управителя или управителния съвет
Ремонт и основно обновление
Управление и поддържане на общите части
Извеждане на собственик от сграда в режим на етажна собственост
Хоризонтална етажна собственост

Поддържане, възстановяване и подобряване на общите части

Правни консултации и представителство пред съд по дела, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на общите части на сграда в режим на етажна собственост.
Поддържане, възстановяване и подобряване на общите части

Правни консултации и представителство пред съд по дела, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на общите части на сграда в режим на етажна собственост.

Оспорване на решения на общото събрание на собствениците

Оспорване по съдебен ред на решенията на общото събрание на етажните собственици.

Оспорване по съдебен ред на актове на управителя или управителния съвет

Оспорване по съдебен ред на актове на управителя или управителния съвет на етажната собственост.

Ремонт и основно обновление

Правни консултации и представителство пред съд по спорове, свързани с разходи за ремонт (необходим и неотложен), основно обновление, реконструкция, преустройство и полезни разноски, водещи до увеличаване на стойността на общите части на сграда в режим на етажна собственост.

Управление и поддържане на общите части

По своята същност изпълнителният лист представлява процесуална ценна книга, която материализира правото на принудително изпълнение. Без да се снабди с него, кредиторът не може да реализира своето притезание (подлежащо на принудително изпълнение право). С цел да се осуети неколкократното изпълнение на едно и също притезание законът предвижда, че изпълнителният лист се издава само в един екземпляр – чл. 408, ал. 1 от ГПК. Издаването на втори изпълнителен лист за същото вземане е недопустимо.

Адвокат Николов осъществява процесуално представителство в рамките на производства по издаване на изпълнителен лист, включително изготвяне на молба за снабдяване на кредитора с изпълнителен лист въз основа на някой от посочените в чл. 404 от ГПК актове, а също и обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист, което може да се обжалва от кредитора, при отказ да се издаде изпълнителен лист, и от длъжника – при връчване на поканата за доброволно изпълнение.

Извеждане на собственик от сграда в режим на етажна собственост

Представителство пред съд по дела с предмет извеждане на собственик от сграда в режим на етажна собственост по решение на общото събрание на собствениците, когато излага сградата на опасност от пожар или значителни повреди или пък в случай, че системно нарушава правилата на вътрешния ред и добрите нрави в сградата.

Хоризонтална етажна собственост

Наред с класическата етажна собственост, която в правото се нарича „вертикална“, на теорията и съдебната практиката е познат още един вид „етажна собственост“ – т.нар. „хоризонтална етажна собственост“.

Последната е налице, когато в съсобствено дворно място са построени две или повече сгради, принадлежащи на различни собственици. В тази хипотеза, дворното място се явява обща част, принадлежност към всяка една от построените сгради.

Въпросите от страна на клиенти в подобни хипотези най-често са свързани с възможността за делба на дворното място, но въпреки това, доколкото то се притежава в съсобственост от собствениците на сградите, то неговото управление и ползване биха могли да бъдат повод за разногласия и вън от делбени спорове.

Пример за подобна ситуация е спорът за ползването на дворното място и достъп до построените в него сгради.

Адвокат Николов предоставя правни консултации, защита и съдействие, включително пред съд, по всички въпроси на етажната собственост – хоризонтална и вертикална.

Обжалване действията на съдебния изпълнител и защита на длъжника

Защитата чрез обжалване действията на съдебния изпълнител намира приложение, когато е налице процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение, изразяващо се в незаконосъобразни действия или откази на съдебния изпълнител да извърши определени действия.

 

Подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител, а също и лицата, който имат право да подадат жалба, са изчерпателно посочени в чл. 435 от ГПК.

Жалбата срещу действието или отказът на съдебния изпълнител да предприеме действие се подава до окръжния съд по мястото на изпълнението.

Освен чрез обжалване действията на съдебния изпълнител, длъжникът може да се защити и чрез иск за оспорване на вземането по реда на чл. 439 от ГПК.

Законът предвижда и други способи за защита на длъжника в изпълнителния процес, многообразието на което не позволява подробното им изрбояване в настоящия раздел.

Адвокат Николов осъществява правни консултации и представителство пред съд по дела, имащи за предмет защита срещу действия и/или бездействия на съдебния изпълнител (частен или държавен) или по дела, свързани с оспорване от страна на длъжника, че вземането на кредитора не съществува, защото е погасено.

Правно обслужване във връзка с недвижимите имоти

Право на собственост

Научи повече →

Съсобственост

Научи повече →

Делба

Научи повече →

Етажна собственост

Научи повече →

Право на строеж

Научи повече →

Сервитутни права

Научи повече →

Владение и държане

Научи повече →

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете