Съпружеска имуществена общност

град София

Начало » Семейно право » Съпружеска имуществена общност

Най-често срещаният режим на имуществени отношения между съпрузите е този на съпружеската имуществена общност.

При съпружеската имуществена общност е налице специфично съчетание между общи на двамата съпрузите имущества и лични, притежавани от всеки от съпрузите, такива.

Адвокат Николов предоставя правни консултации, а също и представителство пред съд във връзка с въпросите, съответно спорове, касаещи режима на общо притежание на определени имущества от съпрузите и по-конкретно:

 • кои имущества попадат в обхвата на съпружеска общност;
 • кои имущества са лични на всеки от съпрузите.

Правни спорове във връзка със съпружеска имуществена общност

Адвокат Николов предоставя правни консултации и представителство пред съд по дела, свързани с:

 • преобразуване на лично имущество на един от съпрузите в друг вид имуществен обект, който също запазва изцяло или частично личния си характер;
 • искове за липса на съвместен принос в придобиването на конкретно вещно право;
 • разпореждане с общото имущество при неспазване на установения от закона ред;
 • разпореждане със семейното жилище при неспазване на установения от закона ред;
 • прекратяване на съпружеската имуществена общност по време на брака, когато важни причини налагат това;
 • спорове във връзка с размера на дяловете на съпрузите при прекратена съпружеска имуществена общност и определяне на по-голям дял;
 • получаване на част от стойността на личното имущество, притежавано от единия съпруг, от страна на другия съпруг, когато последният е допринесъл за придобиването му.

Правни консултации

Правни консултации относно:

 • управлението и разпореждането с общото имущество;
 • реда за разпореждане с личното имущество на всеки от съпрузите при приложим режим на общност;
 • начина и реда за разпореждане със семейното жилище, лична собственост на единия съпруг;
 • отговорност на съпрузите за разходите по задоволяването на нуждите на семейството.

Имуществени отношения между съпрузите

Прекратяване на брака

Научи повече

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете