Изпълнителен процес

град София

Начало » Изпълнителен процес

Изпълнителният процес представлява съвкупност от различни изпълнителни способи, предназначени да доставят на правоимащия онова, което той може да иска да му се предаде доброволно от длъжника. В този смисъл, изпълнителният процес е предназначен да даде защита на кредитора, когато е налице липса на доброволно изпълнение, като му достави дължимото въпреки волята на неговия длъжник, но при стриктно спазване на установения за това законов ред.
Що се отнася до материята на изпълнителния процес, адвокат Николов предоставя правно съдействие и защита както на кредитора, така и на длъжника.

Издаване на изпълнителен лист
Дубликат от изпълнителен лист
Образуване на изпълнително производство и представителство по изпълнителни дела
Заповедно производство
Иск за съществуване на вземането във връзка с възражение по чл. 414 ГПК
Отговорност на съдебния изпълнител за вреди
Обжалване действията на съдебния изпълнител и защита на длъжника

Издаване на изпълнителен лист

По своята същност изпълнителният лист представлява процесуална ценна книга, която материализира правото на принудително изпълнение. Без да се снабди с него, кредиторът не може да реализира своето притезание (подлежащо на принудително изпълнение право). С цел да се осуети неколкократното изпълнение на едно и също притезание законът предвижда, че изпълнителният лист се издава само в един екземпляр - чл. 408, ал. 1 от ГПК. Издаването на втори изпълнителен лист за същото вземане е недопустимо.

Адвокат Николов осъществява процесуално представителство в рамките на производства по издаване на изпълнителен лист, включително изготвяне на молба за снабдяване на кредитора с изпълнителен лист въз основа на някой от посочените в чл. 404 от ГПК актове, а също и обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист, което може да се обжалва от кредитора, при отказ да се издаде изпълнителен лист, и от длъжника – при връчване на поканата за доброволно изпълнение.
Издаване на изпълнителен лист

По своята същност изпълнителният лист представлява процесуална ценна книга, която материализира правото на принудително изпълнение. Без да се снабди с него, кредиторът не може да реализира своето притезание (подлежащо на принудително изпълнение право). С цел да се осуети неколкократното изпълнение на едно и също притезание законът предвижда, че изпълнителният лист се издава само в един екземпляр – чл. 408, ал. 1 от ГПК. Издаването на втори изпълнителен лист за същото вземане е недопустимо.

Адвокат Николов осъществява процесуално представителство в рамките на производства по издаване на изпълнителен лист, включително изготвяне на молба за снабдяване на кредитора с изпълнителен лист въз основа на някой от посочените в чл. 404 от ГПК актове, а също и обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист, което може да се обжалва от кредитора, при отказ да се издаде изпълнителен лист, и от длъжника – при връчване на поканата за доброволно изпълнение.

Дубликат от изпълнителен лист

Целта на производството по издаване на дубликат от изпълнителен лист е да даде възможност на кредитора да реализира правото си на принудително изпълнение, когато то не може да се осъществи поради липса на първообразния изпълнителен лист.

Така, ако първообразният изпълнителен лист бъде изгубен или унищожен, съдът, който го е издал, по писмена молба на кредитора, издава дубликат от него въз основа на акта, по който е издаден първообразът.

Адвокат Николов практикува в областта на изпълнителния процес и осъществява представителство в производство по издаване на дубликат от изпълнителен лист.

Образуване на изпълнително производство и представителство по изпълнителни дела

Съгласно чл. 426, ал. 1 от ГПК съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.

Адвокат Николов предоставя всеобхватно правно съдействие в областта на изпълнителния процес, изразяващо се в изготвяне на всички необходими документи и книжа, свързани с принудителното изпълнение, а също и представителство по изпълнителни дела:

  • подаването на молба за издаване на изпълнителен лист и получаване на последния;
  • подаване на молба за образуване на изпълнително дело;
  • представителство в рамките на вече образуваното изпълнително дело без оглед на конкретно приложимия изпълнителен способ: изпълнение върху движими вещи, недвижими имоти, вещи съпружеска имуществена общност, вземания, ценни книги или дружествен дял на длъжника.
Заповедно производство

Според утвърденото в правната литература и съдебната практика становище, заповедното производство е специално съдебно производство за защита-санкция при незаконосъобразно развитие на гражданско правоотношение, изразяващо се в неизпълнение на изискуемо вземане от предвидения в чл. 410 ГПК вид, както и на парично вземане, установено в предвиден в чл. 417 ГПК документ. Целта на това производство е да се създаде съдебно изпълнително основание, когато вземането не се изпълнява, макар че не се оспорва. Страните в заповедното производство са наречени от законодателя заявител и длъжник.

С оглед на специфичния характер на заповедното производство, процесуалната защита в него е изрично регламентирана и строго ограничена и принадлежи на субектите в производството.

Адвокат Николов предоставя всеобхватно правно съдействие в областта на изпълнителния процес, включително представителство в заповедно производство:

  • подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК;
  • подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК;
  • обжалване на разпореждането, с което се отхвърля изцяло или отчасти заявлението за издаване на заповед за изпълнение;
  • защита на длъжника чрез подаване на възражение срещу заповедта за изпълнение по чл. 414 ГПК или възражение в случай на доброволно изпълнение в срока по чл. 414а ГПК;
  • обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение.
Издаване на изпълнителен лист

По своята същност изпълнителният лист представлява процесуална ценна книга, която материализира правото на принудително изпълнение. Без да се снабди с него, кредиторът не може да реализира своето притезание (подлежащо на принудително изпълнение право). С цел да се осуети неколкократното изпълнение на едно и също притезание законът предвижда, че изпълнителният лист се издава само в един екземпляр – чл. 408, ал. 1 от ГПК. Издаването на втори изпълнителен лист за същото вземане е недопустимо.

Адвокат Николов осъществява процесуално представителство в рамките на производства по издаване на изпълнителен лист, включително изготвяне на молба за снабдяване на кредитора с изпълнителен лист въз основа на някой от посочените в чл. 404 от ГПК актове, а също и обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист, което може да се обжалва от кредитора, при отказ да се издаде изпълнителен лист, и от длъжника – при връчване на поканата за доброволно изпълнение.

Иск за съществуване на вземането във връзка с възражение по чл. 414 ГПК
Съгласно чл. 415, ал. 1 от ГПК съдът указва на заявителя в заповедното производство, че може да предяви иск за съществуване на вземането си в случаите, когато:

1. длъжникът е подал възражение срещу заповедта за изпълнение в срок;

2. заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК и връчителят е събрал данни, че длъжникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението;

3.съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.

Искът по чл. 415, ал. 1 във връзка с чл. 422, ал. 1 от ГПК е от особена значимост за кредитора, защото в зависимост от изхода на делото по него, изпълнението ще бъде прекратено или кредиторът ще събира сумата по изпълнителния лист.
 

Адвокат Николов осъществява процесуално представителство както на кредитора, така и на длъжника по дела, свързани с установяване на кредиторовото вземане по съдебен ред в хипотезите, посочени по-горе.

Отговорност на съдебния изпълнител за вреди

Съгласно чл. 441, ал. 1 от ГПК частният съдебен изпълнител отговаря имуществено, при условията на чл. 45 от ЗЗД, за вредите, причинени от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. За същите вреди, причинени от държавния съдебен изпълнител, отговорността е по чл. 49 от ЗЗД.

В тази връзка, адвокат Николов предоставя правни консултации и процесуално представителство по дела, свързани с имуществена отговорност на съдебния изпълнител, държавен или частен, за вреди, причинени от процесуално незаконосъобразни действия.

Обжалване действията на съдебния изпълнител и защита на длъжника

Защитата чрез обжалване действията на съдебния изпълнител намира приложение, когато е налице процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение, изразяващо се в незаконосъобразни действия или откази на съдебния изпълнител да извърши определени действия.

 

Подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител, а също и лицата, който имат право да подадат жалба, са изчерпателно посочени в чл. 435 от ГПК.

Жалбата срещу действието или отказът на съдебния изпълнител да предприеме действие се подава до окръжния съд по мястото на изпълнението.

Освен чрез обжалване действията на съдебния изпълнител, длъжникът може да се защити и чрез иск за оспорване на вземането по реда на чл. 439 от ГПК.

Законът предвижда и други способи за защита на длъжника в изпълнителния процес, многообразието на което не позволява подробното им изрбояване в настоящия раздел.

Адвокат Николов осъществява правни консултации и представителство пред съд по дела, имащи за предмет защита срещу действия и/или бездействия на съдебния изпълнител (частен или държавен) или по дела, свързани с оспорване от страна на длъжника, че вземането на кредитора не съществува, защото е погасено.

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете