Облигационно право

град София

Начало » Облигационно право

Адвокат Николов предоставя всеобхватно правно обслужване в областта на облигационното право, включващо изработка на всички видове договори, представителство пред съд по дела, свързани с изпълнение и/или неизпълнение на договор и др.

Наред с договора, източник на облигационни отношения са също и неоснователното обогатяване, воденето на чужда работа без пълномощие и непозволеното увреждане.

Адвокат Николов предлага на клиентите си правно съдействие в материята на всички видове облигационни отношения.

Договори
Непозволено увреждане
Отговорност на държавата и общините за вреди
Неизпълнение и обезпечаване на договорни задължения
Обявяване на предварителен договор за окончателен по съдебен ред
Банкови кредити
Запис на заповед
Плащане на обезщетение за ползване на имот
Ипотека
Прехвърляне на вземания и задължения – цесия, встъпване и заместване в дълг

Договори

Изработване и правни консултации, включително процесуално представителство по спорове, свързани с изпълнение, съответно неизпълнение или разваляне на всички видове договори като:

- Продажба съответно търговска продажба;
- Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане;
- Замяна;
- Дарение;
- Наем;
- Заем за потребление и заем за послужване;
- Банков кредит;
- Банков влог;
- Банкова гаранция;
- Договор за изработка (договор за строително-монтажни работи в недвижим имот);
- Договор за влог и договор за банков влог;
- Оперативен и финансов лизинг;
- Договор за поръчка, комисионни и спедиционни договори;
- Договори за превоз;
- Застрахователни договори.

Консултации, участие в преговори и изработване на проекти на всички видове граждански и търговски договори.
Договори

Изработване и правни консултации, включително процесуално представителство по спорове, свързани с изпълнение, съответно неизпълнение или разваляне на всички видове договори като:

 • Продажба съответно търговска продажба;
 • Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане;
 • Замяна;
 • Дарение;
 • Наем;
 • Заем за потребление и заем за послужване;
 • Банков кредит;
 • Банков влог;
 • Банкова гаранция;
 • Договор за изработка (договор за строително-монтажни работи в недвижим имот);
 • Договор за влог и договор за банков влог;
 • Оперативен и финансов лизинг;
 • Договор за поръчка, комисионни и спедиционни договори;
 • Договори за превоз;
 • Застрахователни договори.

Консултации, участие в преговори и изработване на проекти на всички видове граждански и търговски договори.

Непозволено увреждане

Процесуално представителство по дела за обезщетение в хипотези на понесени имуществени и неимуществени (болки и страдания, причинени от телесна повреда, увреждане на здравето или смърт на близък) вреди от осъществено непозволено увреждане, включително пътно-транспортно произшествие.

Отговорност на държавата и общините за вреди

Процесуално представителство по дела за ангажиране отговорността на държавата и общините по реда на ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди) за нанесени на частни лица вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органи на публичната власт или поради нарушаване от страна на последните на правото на Европейския съюз.

Неизпълнение и обезпечаване на договорни задължения

Правни консултации и процесуално представителство във връзка със спорове, включващи:

 • Искове за реално изпълнение на договорни задължения или за плащане на обезщетение за неизпълнение на такива задължения;
 • Разваляне на двустранни договори по силата на извънсъдебно изявление или по съдебен ред, когато се иска разваляне на договор, с който се прехвърлят или учредяват вещни права (право на собственост, право на строеж и др.) върху недвижим имот;
 • Отговорност на солидарни длъжници и поръчители за изпълнение на задължения;
 • Договорни клаузи за неустойки, задатък (капаро) и отметнина;
 • Обезпечаване на договорно задължение чрез учредяване на ипотека и залог по реда на Закона за задълженията и договорите или особен залог по реда на Закона за особените залози;
 • Защита на кредитора от действия, с които длъжникът намалява имуществото си с цел да изчерпа материалните активи, от които кредиторът може да удовлетвори вземането си.
Обявяване на предварителен договор за окончателен по съдебен ред

Предявяване на искове, имащи за предмет обявяване на предварителен договор за прехвърляне на недвижим имот за окончателен.

Банкови кредити

Правни консултации и представителство пред съд във връзка с проблематиката на банковите кредити, включително що се отнася до обявяването на задължението по кредита за предсрочно изискуемо или обезпечаването на кредита с ипотека, залог и поръчителство.

Запис на заповед

Правни консултации и процесуално представителство по спорове, свързани със запис на заповед – необходимо съдържание, правнорелевантни възражения на длъжника, снабдяване на кредитора с изпълнителен лист.

Плащане на обезщетение за ползване на имот

Във всеки един случай, когато лице, което не е собственик, владее без основание недвижим имот владеещият дължи на собственика обезщетение в размер на средномесечния пазарен наем.

Адвокат Николов предоставя правна защита и съдействие по такъв вид спорове.

Ипотека

Правни консултации относно същността и особеностите на всички видовете ипотеки, познати на българското право:

 • Договорна;
 • Законна;
 • Ипотека, която се дава като обезпечение пред съд.

Правни консултации във връзка със съдържанието на ипотечното право:

 • Правото на ипотекарния кредитор да иска от собственика на имота и трети лица да се въздържат от извършването на действия, които обезценяват имота;
 • Право на предпочитателно удовлетворяване от цената на ипотекирания имот;
 • Последици от публичната продан на ипотекирания имот.

Правни консултации, касаещи вписвания във връзка с ипотеката:

 • Първоначално вписване на ипотека;
 • Отбелязвания към вписването;
 • Заличаване на вписана ипотека.

Изработване на проект на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека.

Представителство пред съд по дела, свързани с учредена върху недвижим имот ипотека.

Правни консултации и представителство пред съд по дела, отнасящи се до банков кредит, обезпечен с ипотека.

Прехвърляне на вземания и задължения – цесия, встъпване и заместване в дълг

Правни консултации относно същността на договора за:

 • Цесия (прехвърляне на вземане);
 • Заместване в дълг;
 • Встъпване в дълг.

 

Правни консултации относно правата и задълженията на страните по договор за цесия:

 • Права и задължения на стария кредитор при договор за цесия, включително задължението за уведомяване на длъжника;
 • Права и задължения на новия кредитор по договора за цесия, в това число правото да събере прехвърленото вземане;
 • Права на длъжника в случай на прехвърляне на вземането и ред за защита в подобна хипотеза.

 

Правни консултации относно правата и задълженията на страните по договор за встъпване в дълг:

 • Страни, между който се сключва договорът;
 • Действие на съглашението;
 • Отговорност на първоначалния длъжник и встъпилото лице към кредитора;
 • Правно съдействие в хипотеза на встъпване в дълг, обезпечен с ипотека.

 

Правни консултации относно правата и задълженията на страните по договор за заместване в дълг:

 • Страни, между които се сключва договорът;
 • Действие на съглашението;
 • Освобождаване от отговорност на стария длъжник и поемане на задължението от новия длъжник;
 • Права на новия длъжник спрямо кредитора;
 • Действие на заместването в дълг по отношение на обезпеченията (залог, ипотека и др.), учредени в полза на кредитора.

 

Изработване на проекти на договори за цесия.

Изработване на проекти на тристранни договори за встъпване и заместване в дълг.

Представителство пред съд при възникнал правен спор, свързан с прехвърляне на вземане (цесия), встъпване и заместване в дълг.

Относно услугите

Уважаеми клиенти, поради почти неизчерпаемото многообразие от възникващи в търговския и гражданския оборот хипотези, съчетано с големия обем правна материя, обхваната от нормите на облигационното право, посоченият по-горе списък с услуги е примерен.

Както бе отбелязано, адвокат Николов предоставя всеобхватна правна помощ и съдействие в областта на облигационното право.

В случай, че имате нужда от консултация или от представител на Вашите интереси пред съд, друго физическо или юридическо лице, в предметния обхват на облигационното право, свържете се с адвокат Николов на посочения телефонен номер или в контактната форма.

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете