Правни услуги

град София

Сфери на дейност

Недвижими имоти

право на собственост, съсобственост, етажна собственост, делба, право на ползване на имот, право на строеж, сервитутни права, владение и държание, придобиване по давност

Недвижими имоти

Облигационно право

договори, непозволено увреждане, отговорност на държавата и общините за вреди, банкови кредити, запис на заповед, ипотека, обезщетения

Облигационно право →

Семейно право

съпружеска имуществена общност, развод, брачен договор,  имуществен режим на разделност

Семейно право →

Наследствено право

наследяване по закон, наследяване по завещание

Наследствено право →

Търговско право

учредяване на търговски дружества, отмяна на решения на общото събрание на съдружниците/акционерите, изключване на съдружник от ООД / изключване на акционер от АД...

Търговско право →

Трудово право

незаконно уволнение, възстановяване на работа, обезщетение, неизплатени трудови възнаграждения, нарушено право на отпуск

Трудово право

Изпълнителен процес

изпълнителен лист, заповедно производство, образуване на изпълнително производство и представителство по изпълнителни дела

Изпълнителен процес

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете