Съсобственост

град София

Начало » Недвижими имоти » Съсобственост

Правни спорове между съсобственици

Притежаването на недвижим имот, без оглед на неговия вид – дворно място, поземлен имот или жилище, в съсобственост би могло да доведе до разногласия между съсобствениците, породени от различните интереси, които всеки от тях възнамерява да реализира що се отнася до общото имущество.

Адвокат Николов предоставя правна защита и съдействие в областта на недвижимите имоти и по-специално – що се отнася до спорове свързани със съсобствен недвижим имот.

По-долу можете да се запознаете с част от предлаганите услуги, отнасящи се до вътрешните отношения между съсобствениците.

Подобрения в съсобствен имот
Разноски, необходими за запазването на имота от повреждане или разрушаване
Обезщетение за лично ползване на съсобствен имот
Отдаване под наем на съсобствен имот
Прехвърляне на идеална част (дял) от съсобствен имот
Ползване на съсобствен имот

Подобрения в съсобствен имот

Правни консултации и представителство пред съд по дела, свързани с претенции за заплащане стойността на извършени от един или няколко от съсобствениците разноски за подобрения (основен ремонт, обновление, реконструкции и преустройства) в съсобствения имот, довели до увеличение на стойността му.
Подобрения в съсобствен имот

Правни консултации и представителство пред съд по дела, свързани с претенции за заплащане стойността на извършени от един или няколко от съсобствениците разноски за подобрения (основен ремонт, обновление, реконструкции и преустройства) в съсобствения имот, довели до увеличение на стойността му.

Разноски, необходими за запазването на имота от повреждане или разрушаване

Правни консултации и представителство пред съд по дела, свързани с претенции за заплащане стойността на извършени от един или няколко от съсобствениците разноски, необходими за запазването на имота от повреждане и/или разрушаване.

Обезщетение за лично ползване на съсобствен имот

Правни консултации и представителство пред съд по дела, свързани с претенции за заплащане на обезщетение в размер на среднопазарния наем за ползване на съсобствен имот само от един или няколко от съсобствениците (т.нар. обезщетение за лишаване от право на ползване на съсобствен имот), служещи си еднолично с имота и недопускащи останалите съсобственици да ползват общото имущество според правата им.

Отдаване под наем на съсобствен имот

Правни консултации, изготвяне на договор и представителство пред съд по казуси относно отдаването под наем на съсобствен имот, включително в хипотези, когато наемната цена се взема само от един от съсобствениците, който не предоставя принадлежащите на останалите дялове от нея.

Прехвърляне на идеална част (дял) от съсобствен имот

Правни консултации, изготвяне на договори и представителство пред съд по казуси, свързани с продажба, замяна и дарение на идеална част от съсобствен имот.

Правна защита, включително представителство пред съд по дела за изкупуване на продадена от съсобственик идеална част (дял) от съсобствен имот без знанието и съгласието на останалите съсобственици и при неспазване на реда по чл. 33 от Закона за собствеността.

Ползване на съсобствен имот

Представителство пред съд по спорове между съсобственици, свързани с управлението и ползването на съсобствен имот, включително разпределение на ползването на общия имот.

Правно обслужване във връзка с недвижимите имоти

Право на собственост

Научи повече →

Съсобственост

Научи повече →

Делба

Научи повече →

Етажна собственост

Научи повече →

Право на строеж

Научи повече →

Сервитутни права

Научи повече →

Владение и държане

Научи повече →

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете