Делба на недвижим имот

град София

Начало » Недвижими имоти » Делба на недвижим имот

Ликвидиране на съсобствеността

Ликвидирането на състоянието на съсобственост по отношение на даден недвижим имот, познато още като делба на съсобствен имот, би могло да бъде постигнато чрез множество способи, най-разпространените от които са два:

 

  • Доброволна делба
  • Съдебна делба

Видове делба

Без значение от обстоятелството дали имотът е наследствен, като в този случай делбата следва да се извърши между наследниците, или съсобствеността произтича от друг факт, например покупка на имот от две и повече лица, делбата би могла да бъде осъществена чрез договор между съсобствениците, а при липса на съгласие за сключването му – по съдебен ред.

Адвокат Николов предоставя на клиентите си правна помощ и съдействие по казуси за делба на недвижим имот.

Съдебна делба

Относно съдебната делба на недвижим имот (дворно място, поземлен имот, сграда, жилище, гараж, ателие, магазин и прочее), следва да се посочи, че съгласно разпоредбите на Закона за собствеността всеки един от съсобствениците може да поиска от съда делбата на общия имот.

Съдебната делба представлява сложно, двуфазно и особено исково производство, което обикновено е съпътствано с множество други спорове между съсобствениците, наследниците, свързани с оспорването на произход, на осиновявания, на завещания, искания за намаляване на завещателни разпореждания и дарения и т.н.

Тази сложност на делбените дела предпоставя необходимост страните да се ползват от услугите на адвокат.

В този контекст адвокат Николов предоставя всеобхватно правно обслужване по дела за делба на недвижими имоти, изразяващо се в консултации и представителство пред съд.

Доброволна делба

Що се отнася до доброволната делба, адвокат Николов предоставя правни консултации и  изготвяне на договор за доброволна делба на:

  • поземлени имоти в границите на ургабанизираните територии;
  • сгради и самостоятелни обекти в сгради (жилища, ателиета, гаражи, магазини и други);
  • земеделски земи.

Изработване на всички други документи, необходими за сключване на договор за доброволна делба на имот.

Правно обслужване във връзка с недвижимите имоти

Право на собственост

Научи повече →

Съсобственост

Научи повече →

Делба

Научи повече →

Етажна собственост

Научи повече →

Право на строеж

Научи повече →

Сервитутни права

Научи повече →

Владение и държане

Научи повече →

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете