Владение и държане

град София

Начало » Недвижими имоти » Владение и държане

Съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за собствеността владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи, лично или чрез другиго, като своя.

Владението следва да се разграничава от държането. Последното представлява упражняване на фактическа власт върху вещ, която лицето не държи като своя. Пример за държане на имот е упражняването на фактическа власт от страна на наемател, който ползва имота по силата на договор с наемодателя.

Като защитено от правото фактическо положение, владението върху недвижим имот може да породи правни спорове между лицето, упражняващо фактическата власт, и собственика на имота.

Защита на владението и държането на имот

Владението и държането на недвижим имот подлежат на самостоятелна защита по съдебен ред в случай, че бъде осъществено нарушение или владението, респективно държането, бъде неправомерно отнето чрез насилие или по скрит начин.

В тази връзка, адвокат Николов осъществява процесуално представителство по дела за:

  • защита на нарушено владение върху недвижим имот;
  • защита на отнето чрез насилие или по скрит начин владение или държане на движими и недвижими вещи.

Разноски

Упражняването на фактическа власт върху недвижим имот често пъти е свързано с понасяне на разноски, които владелецът или държателят прави по отношение на имота.

Така направените разноски водят на свой ред до възникване на облигационни отношения между упражняващия фактическата власт и собственика на имота, като владелецът или държателят се явяват кредитори на собственика и могат да иска от последния заплащането на стойността на подобренията и необходимите за запазването на имота разноски.

Адвокат Николов предоставя правни консултации, защита и съдействие по казуси, свързани с:

  • необходими и полезни разноски, направени по отношение на недвижим имот от владелец или държател (наемател) – тук се имат предвид основни ремонти на недвижимия имот, включващи различни строително-монтажни работи като например: смяна на дограма, поставяне на нова електрическа инсталация, нова ВиК система, ремонтни дейности в банята на имота и прочее;
  • защита правата на лица, придобили владението върху недвижим имот по силата на предварителен договор за продажба на недвижим имот и направили разноски по отношение на имота;
  • защита правата на подобрители на недвижим имот във връзка с направени разноски за имота, водещи до увеличаване на неговата стойност или разноски, необходими за запазването на имота.

Правно обслужване във връзка с недвижимите имоти

Право на собственост

Научи повече →

Съсобственост

Научи повече →

Делба

Научи повече →

Етажна собственост

Научи повече →

Право на строеж

Научи повече →

Сервитутни права

Научи повече →

Владение и държане

Научи повече →

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете