Адвокат Александър Николов

Pereat mundus et fiat iustitia

Трябва да се осъществи правосъдието, ако ще и светът да загине

Сфери на дейност

Недвижими имоти

право на собственост, съсобственост, етажна собственост, делба, право на ползване на имот, право на строеж, сервитутни права, владение и държание, придобиване по давност

Недвижими имоти

Облигационно право

договори, непозволено увреждане, отговорност на държавата и общините за вреди, банкови кредити, запис на заповед, ипотека, обезщетения

Облигационно право →

Семейно право

съпружеска имуществена общност, развод, брачен договор,  имуществен режим на разделност

Семейно право →

Наследствено право

наследяване по закон, наследяване по завещание

Наследствено право →

Търговско право

учредяване на търговски дружества, отмяна на решения на общото събрание на съдружниците/акционерите, изключване на съдружник от ООД / изключване на акционер от АД...

Търговско право →

Трудово право

незаконно уволнение, възстановяване на работа, обезщетение, неизплатени трудови възнаграждения, нарушено право на отпуск

Трудово право

Изпълнителен процес

изпълнителен лист, заповедно производство, образуване на изпълнително производство и представителство по изпълнителни дела

Изпълнителен процес

Автобиография

Адвокат АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с отличен успех.

По време на следването си специализира и задълбочава знанията си в областта на гражданскоправните науки. Участвал е в редица състезания за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право (в София, Благоевград, Бургас, Варна), както и по Право на Европейския съюз („EUROPAEUS”). Адвокат Николов е петкратен лауреат от тези състезания.

Сфери на компетентност

Адвокат Николов практикува в областта на:

  • Недвижими имоти
  • Облигационно право
  • Семейно право
  • Наследствено право
  • Търговско право
  • Трудово право
  • Изпълнителен процес

Правна помощ

Автобиография

Адвокат АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с отличен успех.

По време на следването си специализира и задълбочава знанията си в областта на гражданскоправните науки.
 
Автобиография

град София

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете