Право на строеж

град София

Начало » Недвижими имоти » Право на строеж

Съгласно чл. 92 от Закона за собствеността собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго.

Под да „е установено друго“ законът визира уредената в чл. 63 и следващи възможност за учредяване на право на строеж от страна на собственика на земята в полза на определено лице.

Правото на строеж овластява неговия титуляр да построи сграда или самостоятелен обект в сграда и да придобие право на собственост върху построеното, въпреки че то е разположено върху чужда земя.

Адвокат Николов предоставя правни консултации относно същността и спецификите на правото на строеж.

Договор за отстъпване на правото на строеж срещу обезщетение
Прехвърляне на правото на строеж
Учредяване на право на строеж в съсобствен имот
Правни консултации
Изкупуване от собственика на земята
Изготвяне на договори
Строителство извън обема на учреденото право на строеж
Защита на правото на строеж

Договор за отстъпване на правото на строеж срещу обезщетение

В практиката често пъти окончателното учредяване на право на строеж във формата на нотариален акт се предхожда от сключване на предварителен договор, по силата на който едната страна поема задължение за учредяване на право на строеж срещу задължението на другата страна да построи и предаде самостоятелни обекти в сграда (т.нар. в оборота обезщетение).

При този вид договори интересът на собствениците на земята е свързан с възможността да придобият самостоятелни обекти (жилища, ателиета, гаражи и прочее) в новопостроената сграда, докато ползата за насрещната страна по договора – инвеститорът, е възможността да реализира на пазара останалите обекти в сградата, които не са придобити от собствениците на земята.

Адвокат Николов предоставя правна защита и съдействие по всички въпроси, свързани с учредяване на право на строеж срещу обезщетение, изразяващо се в самостоятелни обекти в сграда и по-специално:

- Изготвяне на предварителен и окончателен договор;
- Представителство пред съд в случай на правен спор.
Договор за отстъпване на правото на строеж срещу обезщетение

В практиката често пъти окончателното учредяване на право на строеж във формата на нотариален акт се предхожда от сключване на предварителен договор, по силата на който едната страна поема задължение за учредяване на право на строеж срещу задължението на другата страна да построи и предаде самостоятелни обекти в сграда (т.нар. в оборота обезщетение).

При този вид договори интересът на собствениците на земята е свързан с възможността да придобият самостоятелни обекти (жилища, ателиета, гаражи и прочее) в новопостроената сграда, докато ползата за насрещната страна по договора – инвеститорът, е възможността да реализира на пазара останалите обекти в сградата, които не са придобити от собствениците на земята.

Адвокат Николов предоставя правна защита и съдействие по всички въпроси, свързани с учредяване на право на строеж срещу обезщетение, изразяващо се в самостоятелни обекти в сграда и по-специално:

 • Изготвяне на предварителен и окончателен договор;
 • Представителство пред съд в случай на правен спор.
Прехвърляне на правото на строеж

Съгласно чл. 181 от Закона за устройството на територията правото на строеж на сграда или на част от нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж.

Под „груб строеж“ законът разбира сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.

След завършване на сградата в груб строеж, предмет на прехвърлителна сделка може да бъде построената сграда или самостоятелни части от нея.

Адвокат Николов предоставя правни консултации, включително изготвяне на проект за нотариален акт за прехвърляне, чрез продажба, замяна и др., на правото на строеж върху недвижим имот.

Учредяване на право на строеж в съсобствен имот

Адвокат Николов предоставя правни консултации и съдействие по въпроси, свързани с реда на учредяване на право на строеж, когато имотът, върху който ще се учреди правото, се притежава от две и повече лица в съсобственост.

Правни консултации

Предоставяне на правни консултации по въпроси, свързани с:

 • обектите, върху които може да се учреди право на строеж;
 • упражняване на правомощията, включени в съдържанието на правото на строеж: право да се построи сграда, право да се придобие в собственост построената сграда, право да се ползва земята;
 • погасяването (прекратяване) на правото на строеж: срок за упражняване на правото, момент, в който правото се счита за упражнено, погасяване на правото на строеж по давност в полза на собственика на земята.
 • закупуване на земя (имот) с отстъпено право на строеж.
Изкупуване от собственика на земята

Правни консултации и представителство пред съд по дела, свързани с претенции на собственика на земята за изкупуване на правото на собственост върху постройката, ако лицето, в полза на което е учредено право на строеж, я прехвърли, чрез договор за продажба, на трето лице при неспазване на реда по чл. 66 от Закона за собствеността.

Изготвяне на договори

Изготвяне на различни видове договори, свързани със строителството:

 • Договор за инвестиционно проектиране;
 • Договор за комплексна консултантска услуга в строителството;
 • Договор за възлагане на оценка на съответствието на инвестиционен проект;
 • Договор за извършване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт;
 • Договор за осъществяване на инвеститорски контрол;
 • Договор за строителство;
 • Договор за строителство до груб строеж;
 • Договор за възлагане на строително-ремонтни работи.
Строителство извън обема на учреденото право на строеж

Адвокат Николов предоставя правни консултации и представителство пред съд по спорове, свързани с осъществено строителство извън обема на учреденото право на строеж.

В подобна хипотеза, построеното в повече може да бъде собственост както на собственика на земята, така и на титуляря на правото на строеж, а спорът в тази връзка се разрешава в зависимост от това дали е налице или не самостоятелен обект.

Защита на правото на строеж

В битността си на ограничено вещно право, правото на строеж подлежи на самостоятелна защита. Поради това, наред с описаните услуги, адвокат Николов осъществява и представителство по дела, имащи за предмет защита правата на лицето, титуляр на правото на строеж.

Правно обслужване във връзка с недвижимите имоти

Право на собственост

Научи повече →

Съсобственост

Научи повече →

Делба

Научи повече →

Етажна собственост

Научи повече →

Право на строеж

Научи повече →

Сервитутни права

Научи повече →

Владение и държане

Научи повече →

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете