Право на собственост

град София

Начало » Недвижими имоти » Право на собственост

По своята правна природа правото на собственост върху недвижим имот е от категорията на т.нар. абсолютни права. Поради това, според установеното в българското законодателство положение, титулярят на това право може да иска от всички лица да се въздържат от въздействия върху собствената му вещ.

В случай на извършване на действия, които накърняват, застрашават или ограничават правото на собственост, неговият носител би могъл да се защити по съдебен ред.

По-долу можете да се запознаете с част от правните услуги, които адвокат Николов предлага във връзка с правото на собственост.

Връщане на отнето владение
Прекратяване на неоснователно въздействие, което пречи на собственика да използва имота си
Премахване на последици от неоснователно въздействие върху имот
Отричане на претендирани от ответника ограничени вещни права върху имот
Установяване на право на собственост по съдебен ред
Отричане на правото на ответника върху недвижим имот
Грешка и непълнота в кадастрална карта и кадастрален регистър

Връщане на отнето владение

Адвокат Николов осъществява процесуално представителство по дела за връщане на отнето владение върху недвижим имот.

Когато е лишен от възможността да упражнява фактическа власт върху имота, собственикът разполага с възможността да предяви иск с предмет установяване правото му на собственост и осъждане ответника да върне отнетото владение на конкретен недвижим имот.

Това е т.нар. в съдебната практика и правната литературата ревандикационен иск – искът на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик. Собственикът може да отстрани от имота всяко едно лице, което упражнява фактическа власт върху вещта без да има правно основание за това.

Иск за предаване на владението би могъл да бъде успешно проведен и ако ищецът и ответникът са съсобственици на имота, връщане на владението върху който се иска.
Връщане на отнето владение

Адвокат Николов осъществява процесуално представителство по дела за връщане на отнето владение върху недвижим имот.

Когато е лишен от възможността да упражнява фактическа власт върху имота, собственикът разполага с възможността да предяви иск с предмет установяване правото му на собственост и осъждане ответника да върне отнетото владение на конкретен недвижим имот. Това е т.нар. в съдебната практика и правната литературата ревандикационен иск – искът на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик. Собственикът може да отстрани от имота всяко едно лице, което упражнява фактическа власт върху вещта без да има правно основание за това.

Иск за предаване на владението би могъл да бъде успешно проведен и ако ищецът и ответникът са съсобственици на имота, връщане на владението върху който се иска.

Прекратяване на неоснователно въздействие, което пречи на собственика да използва имота си

Адвокат Николов осъществява процесуално представителство по дела, свързани с прекратяване на неоснователно въздействие върху недвижим имот.

Законът предоставя правна защита на правото на собственост срещу всяко неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост, което може и да не отнема владението на собственика, но ограничава, смущава и пречи на последния пълноценно да ползва своята вещ. В тази връзка, собственикът може да иска прекратяване извършването на всяко неоснователно поведение (действие и/или бездействие), което му пречи да използва пълноценно недвижимия си имот. Като примерни хипотези могат да се посочат случаите, когато се създава шум от съседи или намиращи се в близост заведения и други търговски обекти и предприятия; неприятни миризми и замърсявания, проникващи в имота от друг имот; премахване (събаряне) на търпими, незаконни и други постройки, разположени твърде близо до границата на имота; отсичане на високи дървета, хвърлящи сянка; отглеждане от съсед на твърде много животни (домашни любимци), което предизвиква шум, замърсяване и неприятни миризми; премахване на комин в съседен апартамент, което е пречка за поставяне на камина и всички други действия и бездействия, които неоснователно пречат на собственика да ползва имота си пълноценно.

Премахване на последици от неоснователно въздействие върху имот

Представителство пред съд и съдействие по дела, свързани с претенция на собственика ответникът, който поддържа неоснователно създадено състояние, пречещо на спокойното упражняване на правото на собственост, да бъде осъден да премахне последиците от извършено неоснователно въздействие върху недвижимия имот и да възстанови предходното положение.

Отричане на претендирани от ответника ограничени вещни права върху имот

Процесуално представителство по дела, свързани с правни спорове относно ограничено вещно право, което ответникът по иска твърди, че притежава върху имот, собственост на ищеца.

По-конкретно, обсъжданата хипотеза се свежда до това, че дадено лице претендира да бъде титуляр на ограничено вещно право, право на ползване, право на строеж, право на преминаване и прочее, върху недвижим имот. В този случай, собственикът на имота може да защити правото си на собственост като предяви пред съда иск, чрез който да отрече съществуването на твърдяното ограничено вещно право.

Установяване на право на собственост по съдебен ред

Процесуално представителство по дела с предмет установяване на правото на собственост на ищеца спрямо ответника по делото с цел прекъсване на придобивна давност, течаща в полза на насрещната страна.

Отричане на правото на ответника върху недвижим имот

Представителство пред съд по дела с предмет отричане на претендирано от ответника право на собственост върху имота с цел защита на правото или правното очакване на ищеца по отношение на същия имот.

Грешка и непълнота в кадастрална карта и кадастрален регистър

Правно съдействие при отстраняване на грешка и непълнота в кадастралната карта и кадастралния регистър, както по административен така и по съдебен ред в случай на възникнал правен спор.

Правно обслужване във връзка с недвижимите имоти

Право на собственост

Научи повече →

Съсобственост

Научи повече →

Делба

Научи повече →

Етажна собственост

Научи повече →

Право на строеж

Научи повече →

Сервитутни права

Научи повече →

Владение и държане

Научи повече →

Kонтакти

град София

Изпратете имейл

Позвънете