Изберете страница

Биография

Адвокат АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с отличен успех.

По време на следването си специализира и задълбочава знанията си в областта на гражданскоправните науки. Участвал е в редица състезания за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право (в София, Благоевград, Бургас, Варна), както и по Право на Европейския съюз („EUROPAEUS”). Адвокат Николов е петкратен лауреат от тези състезания.

Изявеният през следването интерес в областта на гражданскоправните науки се проявява и в работата му в Кръжока по гражданско и търговско право, чийто председател е в периода 2015-2016 г.

През 2015 г. е удостоен и с наградата „Герджиков”, давана за отлично представяне в гражданскоправните науки от професор д-р Огнян Герджиков.

В периода 2014-2015 г. адвокат Николов е стажант към Софийския районен съд и Софийски градски съд по програма, финансирана от Фондация „Фулбрайт”. По време на стажа, в тясно сътрудничество със съдии от съответните съдилища, той натрупва изключително голям практически опит както в областта на материалното право, така и в тази на гражданския процес.

Адвокат Александър Николов е членувал в сдружение „Праводач”, имащо за основна цел повишаване на правната култура на учениците в средните училища.

От началото на 2018 г. е адвокат към Софийската адвокатска колегия.

От началото на 2019 г. е редовен докторант в катедра „Международно право и международни отношения“ към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с тема на дисертационния труд: „Влияние на Правото на Европейския съюз върху уредбата на капиталовите търговски дружества в Република България“.

Владее английски език.

Областите на компетентност на адвокат Николов са: вещно право, облигационно право, търговско право, семейно и наследствено право, гражданско процесуално право.

Автор на:

град София

mail@nikolovalexander.com

Pin It on Pinterest